Algemene verkoop & garantie voorwaarden Always JDM
1. Algemene verkoop & garantie voorwaarden
1.1
Noodzakelijk transport wordt niet vergoed. Kosten als gevolg van een niet gedekt defect of mankement worden niet door Always JDM vergoed. Always JDM biedt geen pechhulp of alarmcentrale.
1.2
Er geldt een maximum garantie totaal van het factuurbedrag excl. BTW. Reparaties mogen enkel door Always JDM gerepareerd worden.
1.3
De noodzakelijke diagnosekosten zijn geheel voor rekening van Always JDM, mits de reparatie na diagnose binnen de garantie valt. Mocht deze reparatie buiten de garantie vallen zijn de diagnosekosten voor de koper.
1.4
Garantie van nieuwe of gebruikte onderdelen gaan altijd via onze leverancier(s) of is een fabrieksgarantie. Always JDM is slechts de gene die u helpt met de garantiekwestie via de leverancier of fabriek. Meer dan de oplossing vanuit de leverancier(s) of fabriek kan Always JDM u niet aanbieden.
1.5
Garantie vanuit leverancier(s) of fabrieksgarantie is enkel voor de onderdelen. De (de)montagekosten zijn voor rekening van de klant. Hier kunnen geen uitzonderingen in gemaakt worden.
2. Onderhoud
2.1
Bewaar alle bewijzen van onderhoud en reparatie. Deze moet u altijd kunnen tonen bij een claim. De koper is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Indien de onderhoudshistorie (deels) onbekend is of uit deze historie blijkt dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden binnen de garantieperiode valt dit buiten garantie. Ook reparaties die te lang zijn uitgesteld door de eigenaar van de auto zijn voor eigen rekening. De eigenaar zal direct een defect moeten melden bij Always JDM en op advies van Always JDM zal een maximale uitstel tijd gegeven worden.
3.Geen aanspraak op garantie

3.1
Indien u zelf (mede) heeft bijgedragen aan het ontstaan van een defect, heeft u geen recht op reparatie onder de garantie. Dit kan onder andere het geval zijn indien een defect is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of bedieningsfouten. Ook dient u zich te houden aan deze
voorwaarden. Indien u niet aan de voorwaarden heeft voldaan vervalt uw recht op garantie.
3.2
Indien een defect ontstaat door onheil van buitenaf of het handelen van derden, heeft dat niets te maken met de kwaliteit van de auto. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op de garantie. Denk hierbij aan aanrijdingen, stormschades of autobranden. Ook wordt plaatwerk, lakschade, roestschade, interieur en ruitschade (en toebehoren) niet vergoed in de garantie.
3.3
Indien een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor (het ontstaan van) een defect dient u de schade altijd op deze partij te verhalen.
3.4
Ontwerp- of productiefouten en schades als gevolg ervan vallen buiten de dekking. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Bijvoorbeeld een terugroepactie vanuit de fabrikant.
3.5
Het kan zijn dat uw auto bij aanvang van de garantie reeds een defect heeft. Indien Always JDM van mening is dat hiervan sprake is, kan er geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding van reparatie door Always JDM. In dat geval is en blijft de eigenaar verantwoordelijk, mits dit bekend was bij aankoop of de koper het redelijkerwijs had kunnen opmerken.
3.6
Bovenmatig olieverbruik is veelal een teken van slijtage en wordt in de regel veroorzaakt door geleidelijke slijtage of ouderdom.
Bovenmatig olieverbruik wordt daarom niet aangemerkt als een plotseling ontstaan defect. Het verhelpen van bovenmatig olieverbruik wordt niet vergoed onder deze garantie.
3.7
Schades in verband met defecten die u heeft opgemerkt of redelijkerwijs had kunnen opmerken, maar waarmee u bent doorgereden, zijn niet gedekt.
3.9
De garantie is uitsluitend bedoeld voor het herstel van uw voertuig. U heeft geen recht op enige vergoeding van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kunnen zijn van het defect. Ook is het reparatiebedrag niet in te ruilen voor contanten.
3.10
Defecten die ontstaan als gevolg van mechanische of elektronische aanpassingen met niet overeenkomende fabrieksinstellingen, vallen niet onder de dekking van deze garantie. Bijv. een gechipt of aangepast motormanagement of audio-installatie. Tenzij de aanpassing wordt ingebouwd door Always JDM.
3.11
De garantie op uw voertuig vervalt indien deze wordt of is gebruikt voor wedstrijddoeleinden zoals rally’s, racen, tijdproeven, rijden op een circuit. Dit geldt ook voor auto’s die gebruikt worden voor (ver)huur, als taxi, door een rijschool of commerciële doeleinden zoals verzending of bezorging. Garantie vervalt ook indien een auto actief gebruikt wordt voor het rijden buiten verharde wegen (Off Road) en bij overbelasting door rijden in het grensbereik. Dit te beoordelen door Always JDM.
3.12
Always JDM staat niet garant voor onderdelen of aanbouwdelen die niet voor gebruik op de openbare weg toegestaan zijn. Dit is geheel voor uw eigen risico. Het grootste gedeelte van ons aanbod is uitsluitend voor circuit en show doeleinden bedoeld. Onderdelen hebben geen goedkeuring voor de openbare weg.
3.13
Reparaties, aanpassingen of onderhoud mogen alleen uitgevoerd worden door Always JDM. Besluit u zelf iets aan te passen, onderhouden of repareren aan het voertuig vervalt alle vorm van garantie.


4. Een claim indienen
4.1
U dient deze claimprocedure nauwgezet te volgen. Doet u dat niet, dan kan de geldigheid van uw claim komen te vervallen en de noodzaak tot reparatie. Afspraken en claims zijn alleen geldig nadat deze schriftelijk via het volgende e-mailadres bevestigd worden: contact@alwaysjdm.nl.
Een mondeling oordeel van een medewerker van Always JDM geldt niet als bewijs van een defect.
4.2
Er mag pas begonnen worden met de reparatie nadat Always JDM een (prijs) akkoord heeft afgegeven met uitzondering van de diagnosekosten.
4.3
Zodra u een (beginnend) defect opmerkt, vragen wij u om dit meteen te melden. Melden kan telefonisch of via de e-mail, mocht u langs komen moet de afspraak schriftelijk via e-mail bevestigd worden. Alleen indien een defect binnen 5 kalender dagen na constatering aan Always JDM wordt gemeld, kan een claim worden gehonoreerd.
4.4
De medewerkers van Always JDM zoeken de aard en oorzaak van het defect en controleren of het defect gedekt is onder de garantie.
4.5
Indien u zelf, een andere garage of ander persoon toch toestemming geeft te starten met de reparatie zonder een autorisatie te hebben verkregen van Always JDM heeft u geen recht meer op een vergoeding. Always JDM vergoed geen kosten aan derden partijen.
4.9
Indien u naar de mening van Always JDM niet of onvoldoende meewerkt aan de reparatie van het voertuig en/of het voertuig niet voor reparatie, diagnose of expertise, dan wel het daarmee verband houdende transport beschikbaar stelt, vervalt ieder recht op reparatie onder deze garantie.
4.10
Indien een medewerker van Always JDM in ernstige mate onheus, beledigend of bedreigend wordt bejegend kan de directie besluiten de garantie te beëindigen. U heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds uitgevoerde betalingen.
4.11
Always JDM is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit mogelijke vertragingen of gevolgschade.
5.Geldigheid
5.1
Always JDM heeft altijd het recht om de garantie te beëindigen bij vermoeden van fraude of bij vermoeden van een onevenredig groot risico. Dit geldt ook voor misbruik van garantie te beoordelen door Always JDM.
5.2
Indien wij van mening zijn dat u verzuimd heeft om relevante informatie met betrekking tot uw auto/bestelling aan ons kenbaar te maken, heeft Always JDM het recht om uw garantie met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Dit is te beoordelen door Always JDM.
6. Rechten
6.1
Als koper van de auto bent u gebruiker van de garantie die u bij Always JDM heeft afgesloten. Alle rechten die u heeft binnen de garantie kunnen vervallen indien:
- er door een niet Always JDM medewerker aan de auto gewerkt is.
- er iemand anders in het voertuig reed op het moment van defecten.
- er betalingsachterstanden zijn. Die moeten eerst voldaan zijn en de garantie wordt niet gepauzeerd.
- de garantiedekking door Always JDM is afgewezen.
7. Overige kosten & betalingen
7.1
Alle kosten genoemd in artikel 7 zijn niet gedekt binnen de garantie.
7.2
Voor reparaties vanaf €50,- exclusief BTW heeft u een eigen risico. U heeft voor iedere garantie kwestie een eigen risico van €100,- exclusief 21% BTW.
7.3
Bij reparaties die vooraf ingeschat hoger zijn dan €413,22 exclusief BTW zal het eigen risico betaald moeten worden voor de start van de reparatie en de eventuele bestelling en van onderdelen.
7.4
Reparaties die niet binnen garantie vallen dienen achteraf direct te worden voldaan. Bij weigeren van betaling is Always JDM genoodzaakt om uw auto binnen te houden tot de betaling ontvangen is.
7.5
Reparaties hoger dan €50,- exclusief BTW maar niet meer dan €413,22 exclusief BTW die binnen de garantie vallen dienen achteraf betaald te worden met een maximum van het eigen risico in artikel 7.2.
7.6
(Retour) verzendkosten en/of invoerrechten zijn altijd voor rekening van de klant, dit is het risico van een bestelling laten verzenden. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schades en/of vertragingen in het verzendprocedure. De voorkeur van Always JDM is altijd om het product af te halen.
8. Aanmaningsprocedure

8.1
Vanaf uw factuurdatum dient u de factuur binnen 7 dagen te betalen. Als Always JDM geen betaling heeft ontvangen krijgt u een betalingsherinnering. 14 dagen na de factuurdatum krijgt u een 2e betalingsherinnering. 21 dagen na factuurdatum ontvangt u een eerste aanmaning met 10% aanmaningskosten van het werkelijke factuurbedrag excl. BTW . Na 28 dagen na factuurdatum krijgt u een tweede aanmaning met nogmaals 10% aanmaningskosten van het werkelijke factuurbedrag excl. BTW extra. Na 35 dagen dragen wij de factuur over aan een incassobureau. Alle werkelijk gemaakte kosten en rente zijn dan voor de kosten koper.
9. Overige

9.1
Er worden geen familie of vrienden uitzonderingen gemaakt. Alles betreffende de auto loopt zakelijk tussen Always JDM en de koper.